[Rozmiar: 5132 bajtów]
ELEKTRYK [741103]

Krótki opis zawodu:
wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz linii napowietrznych i kablowych. Przeprowadza pomiary, sporządza protokoły i prowadzi dokumentację eksploatacyjną.

Zasadnicza szkoła zawodowa przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. Montaż konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Najważniejsze przedmioty zawodowe:
podstawy elektrotechniki i elektroniki, technologia i materiałoznawstwo elektryczne pracownia elektryczna i elektroniczna, elektroenergetyka, podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń.

Możliwości zatrudnienia:
w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w budownictwie i przemyśle na stanowiskach eksploatacji energii elektrycznej oraz na stanowiskach produkcji maszyn elektrycznych. Jest przygotowany do prowadzenia własnego zakładu elektrycznego.

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:
liceum ogólnokształcące dla dorosłych, kursy kwalifikacyjne, po uzyskaniu matury – wyższe uczelnie techniczne.

http://www.uml.lodz.pl/

http://cke.edu.pl/

http://komisja.pl/

http://www.wckp.lodz.pl/

http://www.men.gov.pl/

http://www.kuratorium.lodz.pl/

http://www.abc.com.pl/akty-prawne

http://www.bip.gov.pl/

http://www.pbi.edu.pl/index.html

http://www.polska.pl/